Badania słuchu - wywiad w telewizji NTL Radomsko

Neurologopeda, surdologopeda Monika Knychalska - Zbierańska w Rozmowie Dnia  u Marzeny Andrzejczak (22.01.2020)laughinglaughing
Tematem rozmowy były
badania słuchu, schorzenia narządu słuchu oraz dysfunkcje ustno-twarzowe w tym karmienie i żywienie dzieci.

<wywiad telewizji NTL - tutaj>

ppp, 2020-01-28 11:31:22    

Jak zorganizować dzieciom zajęcia w czasie ferii?

Anna Łoszkiewicz psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku w "Rozmowie Dnia 15.01.2020"u Marzeny Andrzejczak smilelaughing

<wywiad telewizji NTL- tutaj> 

ppp, 2020-01-16 14:53:40    

Harmonogram zajęć feryjnych 2019/2020

ppp, 2020-01-13 07:49:19    

Spotkanie Dyrektorów 28.10.2019

      W dniu 28.10.2019 r. odbyła się narada dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
      z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku.
      Inicjatorem i gościem spotkania była Pani Elżbieta Górka – wizytator KO Delegatura w PT. 
      W spotkaniu uczestniczyli również: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku 
      Agnieszka Skura-Garbaciak, Naczelnik Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomska- Małgorzata Krupska 
                                         
oraz 36 dyrektorów,  8 wicedyrektorów i 8 pedagogów.
     Psycholog Paulina Wiecha w swoim godzinnym wykładzie omówiła funkcjonowanie dzieci z FSD- Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Wskazała, że uszkodzenia OUN, które występują u tych dzieci, są przyczyną nieprawidłowego rozwoju procesów poznawczych, trudności w sferze emocji          
i motywacji oraz komunikacji społecznej. Stanowi to bezpośrednią przyczynę trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności szkolnych oraz odnajdywaniu się
w roli ucznia. Specjalistka zwróciła szczególną uwagę na wczesne rozpoznanie potrzeb i prawidłową diagnozą, która dają szanse na zaplanowanie adekwatnej pomocy, opartej na ich mocnych stronach i możliwościach. Podjęcie właściwych oddziaływań w środowisku szkolnym wpłynie korzystnie nie tylko na osiąganie przez uczniów sukcesów edukacyjnych, ale przede wszystkim pozwoli na satysfakcjonujące funkcjonowanie w szerszej społeczności - stwierdzeniem tym,
Pani Wiecha zakończyła swoje wystąpienie.
        W kolejnej części psycholog Anna Łoszakiewicz przedstawiła założenia programowe projektu: „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem nowych technologii”.
Pani Dorota Sosnowicz zaprezentowała wyniki i analizę ankiet przeprowadzonych w szkołach Powiatu Radomszczańskiego. Wyniki posłużą do opracowania treści „Projektu”.
        Trzeci temat omawiany na spotkaniu dotyczył procedury organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dyrektor Poradni przypomniała regulacje prawne, a psycholog Michalina Olejniczak zaprezentowała dobre praktyki współpracy Poradni z przedszkolami i szkołami.
        Istotnym punktem spotkania było wystąpienie Pani wizytator  Elżbiety Górka,  która udzieliła wsparcia dyrektorom, odpowiadając na pytania dotyczące organizacji nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej wskazują, że spotkanie  wzbudziło zainteresowanie dyrektorów i chęć  podejmowania kolejnych zagadnień na wspólnych zebraniach. W ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy przedstawili tematykę godną poruszenia w późniejszych terminach.

<zdjęcia>

ppp, 2019-11-07 14:15:32    

PROJEKT:„Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych technologii".

Na początku bieżącego roku szkolnego przeprowadziliśmy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ankietę dotyczącą korzystania
przez uczniów z internetu. Wyniki badań mają nam posłużyć do opracowania projektu utworzenia forum internetowego dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.
Nazwa projektu: „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych technologii”.
 W badaniu wzięło udział 589 uczniów (281 dziewcząt, 302 chłopców)

Raport do pobrania <tutaj>

ppp, 2019-10-28 12:53:39    

COACHING - nowa forma wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli

Life coaching dla młodzieży szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
Metoda pracy nad osobistym rozwojem dla osób, które pragną dokonać zmiany w ważnym obszarze swojego życia, mają cele i marzenia,
jednak brak im pewności siebie, czy też doświadczają wątpliwości powstrzymujących ich przed konkretnym działaniem.
Coaching ma postać kilku (zwykle 6-8) godzinnych spotkań, w trakcie których coach zadaje pytania i tak ukierunkowuje rozmowę, by klient:
1) dokonał przeglądu własnych potrzeb i możliwości w tej sferze życia,w której chce dokonać zmiany,
2) podjął decyzję co chce osiągnąć,
3) jak to zrobić 
4) uświadomił sobie, co może mu pomagać/przeszkadzać  w wytrwaniu w postanowieniu.
Warto wiedzieć, iż coach nie udziela rad/nie sugeruje rozwiązań, ‬nie podejmuje decyzji za klienta, nie jest terapeutą, ani mówcą motywacyjnym. Coaching służy wspieraniu klienta w przekraczaniu przez niego własnych ograniczeń, uświadamianiu sobie własnych zasobów i możliwości wykorzystania ich do osiągania ważnych indywidualnych życiowych celów.
Uczy myślenia skoncentrowanego na formułowaniu celów i szukaniu rozwiązań.

Coaching rodzicielski
Metoda pracy nad własnym rozwojem w roli rodzica – zwiększeniem świadomości własnych  (a także własnego dziecka) psychologicznych zasobów, rozwijaniem postawy rodzicielskiej sprzyjającej prawidłowemu wspieraniu dziecka w rozwoju oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych, jakie dany rodzic napotyka. Założeniem coachingu rodzicielskiego jest to, że każdy rodzic posiada kompetencje dobrego rodzica, ale z jakiegoś powodu ich nie wykorzystuje. Celem tej metody jest uświadomienie klientowi,‭
‬że zawsze ma wybór – to on wybiera sposób myślenia,‭ ‬odczuwania i zachowywania się w interakcji z własnym dzieckiem.
Przy wsparciu coacha w trakcie kilku (zwykle 6-8) godzinnych spotkań rodzic: formułuje cele, jakie chce osiągnąć w relacji z dzieckiem,
sam dobiera środki/sposoby ich realizacji dostosowane do własnych oraz dziecka potrzeb i możliwości.
Praca coacha polega na zadawaniu pytań i takim kierowaniu rozmową w trakcie sesji, by klient:
1) dokonał przeglądu własnych potrzeb i możliwości w zakresie kierowania swoim codziennym zachowaniem w roli rodzica,
2) podjął decyzję co chce osiągnąć,
3) jak to zrobić
4) jak dbać o własną wytrwałość w realizacji tych świadomie zaplanowanych działań.
Coach nie udziela rad, nie narzuca swojego zdania,‭ ‬szanuje odmienność poglądów,‭ w szczególnych przypadkach kieruje do innych profesjonalistów.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Coaching dla nauczyciela
Metoda wsparcia nauczyciela, której celem jest zwiększenie przez niego świadomości własnych psychologicznych zasobów oraz możliwości
ich wykorzystania w pracy z uczniami, a w konsekwencji rozwinięcie jego kompetencji interpersonalnych, zawodowych i profilaktyka wypalenia zawodowego. Spotkania mają postać kilku indywidualnych godzinnych sesji, w trakcie których coach zadaje pytania, a nauczyciel odpowiadając na nie ma możliwość:
1) precyzyjnie sformułować problem, z jakim się zmaga,
2) podjąć decyzję co chce osiągnąć w tej sytuacji,
3) dokonać przeglądu własnych potrzeb i możliwości w zakresie kierowania swoim myśleniem, emocjami i zachowaniem w związku z nim,
4) zdecydować jak to zrobić 
5) jak może dbać o własną wytrwałość w realizacji podjętych decyzji.
Coach nie udziela rad, nie narzuca swojego zdania,‭ nie decyduje za klienta, ‬szanuje odmienność poglądów, przestrzega zasady poufności.‬

ppp, 2019-10-28 13:11:22    

Sieć Współpracy Terapeutów Pedagogicznych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań  Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych
w roku szkolnym 2019/20: 

1. 25.10.2019 r.  (piątek) godz. 10:00 - 12:00
2. 13.12.2019 r.   (piątek) godz. 10:00 - 12:00
3. 21.02.2020 r.  (piątek) godz. 10:00 - 12:00
4. 24.04.2020 r.   (piątek) godz. 10:00 - 12:00
5. 05.06.2020 r.   (piątek) godz. 10.00 - 12.00

Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące:    mgr Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek – pedagog
                                mgr Iwona Rawska - pedagog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy smile

ppp, 2019-10-09 14:58:40    

Sieć Współpracy Pedagogów i Psychologów oraz Doradców Zawodowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy” pedagogów i psychologów szkolnych
oraz doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem w roku szkolnym 2019/20: 

1.     23.10. 2019r. (środa) godz. 10:00 - 12:00; 12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     
2.     27.11.2019r. (środa ) godz. 10:00 - 12:00
3.     29.01.2020r. (środa) godz. 10:00 - 12:00;  12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     
4.     11.03.2020 r. (środa) godz. 10:00 - 12:00
5.     13.05.2020 r. (środa) godz. 10:00 - 12:00 ; 12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     

Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.


Osoby prowadzące:    mgr Barbara Witalewska – pedagog – doradca zawodowy
                                mgr Jolanta Załęcka- pedagog – doradca zawodowy
                                mgr Anna Łoszakiewicz  – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy smile

ppp, 2019-10-09 14:58:40    

Sieć Współpracy Logopedów

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań "Sieci Współpracy Logopedów"
w roku szkolnym 2019/2020:

04.10.2019 (piątek)  godz. 10:00-12:00
08.11.2019 (piątek)  godz. 10:00-12:00
10.01.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00
07.02.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00
06.03.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00
03.04.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00
08.05.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00

Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoba prowadząca: mgr Joanna Nitecka

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21

Serdecznie zapraszamy laughing 

ppp, 2019-09-30 12:51:44    

Pracownia Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

Działania Pracowni Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Wychowawczych w Roku Szkolnym 2018/19

 

 • Edukacja rodziców, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień: 

 1. Oferta Poradni obejmowała działania skierowane do nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży. Specjaliści Poradni, na wniosek dyrektorów szkół, realizowali profilaktykę uzależnień w terenie podczas prelekcji , warsztatów, konsultacji, zajęć grupowych, spotkań, indywidualnych konsultacji psychologicznych, mediacji, coachingu rodzicielskiego, terapii rodzinnej. Przyjęta w bieżącym roku szkolnym forma współpracy ze szkołami przynosi efekty. Pracownicy Poradni reagują na bieżąco na zgłoszenia kryzysowe. Posiadają wystarczające kompetencje do zrealizowania wszystkich zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i emocjonalnych zaburzeń rozwojowych. Obecnie specjaliści wykorzystują narzędzie z projektu TROSKA do funkcjonalnej diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów od 9 do 13 lat.

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone z uczniami w szkołach:

 • „ Trzeba chodzić do szkoły”. Serio? Po co niby ta szkoła?  336 uczniów
 • „ Doskonali w niedoskonałości”  253 uczniów
 • „ Było sobie ciało”  340 uczniów
 • „ Jak nie potrzebować psychologa. Inteligencja emocjonalna w praktyce „ 140 uczniów
 • Stop dokuczaniu” 1027 uczniów
 • „Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą” 41 uczniów
 • „ Profilaktyka uzależnień” 578 uczniów
 • „Zajęcia integracyjno – relaksacyjne” 18 uczniów
 • „ Budować a nie dzielić” 301 uczniów
 • „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami” 84 uczniów
 • „Jak wyrażać uczucia by nie krzywdzić innych” 115 uczniów
 • „ O samoocenie. Zajęcia psychoedukacyjne” 41 uczniów
 • „Tolerancja w relacjach” 128 uczniów
 • „ Stop cyberprzemocy” 184 uczniów
 • „ Prawdy i mity na temat alkoholu” 78 uczniów
 • Gdy nie doceniam siebie- czyli jak zaniżona samoocena nie pozwala mi się rozwijać” 122 uczniów
 • „Muzykoterapia” 76 uczniów
 • „ Zajęcia integracyjno – relaksacyjne” 63 uczniów
 • „Rozumiem i wybieram. Jak bezpiecznie korzystać z treści w Internecie” 25 uczniów
 • „ Ja w kontakcie z innymi” 60 uczniów
 • „Jak bezpiecznie korzystać z internetu” 144 uczniów
 • „Sexting”133 uczniów
 • „ Komunikacja bez przemocy” 61 uczniów
 • „ Internet bez hejtu” 51 uczniówOgółem objęto zajęciami o charakterze profilaktycznym: 3400 uczniów


Spotkania z rodzicami: 

 • ”Profilaktyka uzależnień” 35 osób
 • „Motywowanie dziecka do nauki” 51 osób
 • „Jak reagować na trudne sytuacje wychowawcze” 60 osób
 • „Jak pomagać dziecku w rozwiązywaniu problemów” 112 osób
 • „Depresja u młodzieży. Profilaktyka i leczenie” 30 osóbOgółem w spotkaniach uczestniczyło nauczycieli 218 rodziców

Dla nauczycieli: 

 • „Jak rozmawiać z dzieckiem” 25 osób
 • Projekty wychowawcze dla 9 uczniów
 • Udzielanie profesjonalnego wsparcia i pomocy

 1. Każda konsultacja psychologiczna jest formą wsparcia rodziny, często związaną z istniejącą w niej przemocą i jest jednocześnie formą psychoedukacji. Dzieci, młodzież  z rodzin, w których występuje problem uzależnień otrzymują pomoc w formie terapii psychologicznej.
 2. Specjaliści Poradni prowadzą obserwacje dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania rodziny. Wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości zgłaszają do dyrektora Poradni, który podejmuje działania z Pogotowiem Ratunkowym, Policją, Sądem Rejonowym w Radomsku,
  MOPS-em, w celu wyeliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny. 
 • Inne:

 1. Zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych zajęcia grupowe – TZA. Trening Zastępowania Agresji ma na celu ćwiczenie umiejętności społecznych, a także rozwijane sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy. Dostarczania uczniom wiedzy na temat radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniami.
 2. Dzień Poradni w szkole” - przeprowadzenie kompleksowych działań psychoedukacyjnych dla rodziców, uczniów i nauczycieli szkół z Radomska i powiatu radomszczańskiego.
 3. Organizowanie spotkań w ramach Sieci współpracy z psychologami i pedagogami szkolnymi. Spotkania skierowane są dla pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół powiatu radomszczańskiego. Celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami, potrzebami i sukcesami. Wychodzenie naprzeciw specjalistom w zakresie realizacji szkoleń, zgodnie z ich potrzebami.
 4. W bieżącym roku szkolnym tematem doskonalenia nauczycieli Poradni w zakresie przeciwdziałania uzależnionym była „ Współpraca z trudnymi rodzicami”.
ppp, 2019-09-04 11:49:03    

PRACOWNIA EDUKACJI SPECJALNEJ, OPTYMALIZACJI I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

PRACOWNIA EDUKACJI SPECJALNEJ, OPTYMALIZACJI I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
w roku szkolnym 2018/2019

Zadania zrealizowane

Kompleksowa diagnoza dziecka:
diagnoza pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna, badanie wzroku, słuchu pod kątem:
• opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
• orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego,
• opiniowania w sprawie indywidualnego nauczania,
• przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• specyficznych trudności w uczeniu się.

Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin. Zakres działań obejmował:
• opracowywanie indywidualnych programów do pracy z dzieckiem i jego rodziną,
• prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
• terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, terapię widzenia, rehabilitację, SI, terapię surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, neurologopedyczną, surdologopedyczną, oligofrenopedagogiczną,
• ewaluację pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
• wspieranie wychowawczej funkcji rodziny,
• konsultacje dla rodziców, udzielanie wskazówek, porad, instruktażu do pracy z dzieckiem

Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych oraz pomoc   w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych:
• udzielanie instruktażu i porad rodzicom i opiekunom,
• pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i pomocy specjalistycznych,
• pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.
• konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem na terenie placówki oświatowej i domu rodzinnego

Wspieranie nauczycieli w konstruowaniu IPET oraz WOFT na terenie szkół i przedszkoli i poradni (PSP Gomunice, PSP Gidle,, PSP Borzykowa, PSP

Zajęcia profilaktyczne skierowane do dzieci na terenie przedszkoli i szkół:
Zajęcia zaowocowały wzmocnieniem profilaktyki i wszechstronną stymulacją rozwoju małego dziecka w zakresie komunikacji, poszerzania zakresu słownictwa, rozpoznawania i nazywania emocji, wielozmysłową stymulacją, kształtowaniem kompetencji społecznych oraz wczesnym wykrywanie zaburzeń u dzieci.

Szkolenia i pogadanki skierowane do nauczycieli, rodziców na terenie przedszkoli i szkół:
Nauczyciele i rodzice poszerzyli wiedzę w zakresie wszechstronnego wspomagania procesu dydaktycznego dziecka. Dokonano promocji poradni.

Współpraca z fundacją Przyjazna planeta w ramach realizacji programu Leczymy lasem przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Efektem realizacji programu było podniesienie umiejętności komunikacyjnych, emocjonalno-społecznych i poznawczych uczestników poprzez bliski kontakt z przyrodą.

Współorganizacja VII Radomszczańskich Dni Autyzmu.

Reprezentowanie Poradni w środowisku naukowym
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Logopedów i Fizjoterapeutów
XIV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Publikacja artykułów naukowych w ramach monografii

Zorganizowanie Dnia Otwartego Pracowni ESOiWWRD na terenie ZSP Kamieńsk

Dotychczasowe działania w pracy diagnostyczno-terapeutycznej, zajęć WWR oraz wspomagania placówek oświatowych w ramach pracy w terenie przyniosły oczekiwane efekty w postaci poprawy funkcjonowania dzieci, młodzieży we wszystkich aspektach rozwoju oraz rodzin objętych pomocą, a także skutecznego wsparcia nauczycieli i innych specjalistów.
Współpraca z placówkami działającymi w środowisku lokalnym, fundacją, mediami oraz placówkami naukowymi znacząco wpłynęły na utrwalenie wizerunku Poradni jako placówki specjalistycznej udzielającej pomocy na wysokim poziomie.

ppp, 2019-08-27 13:28:36    

Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
w roku szkolnym 2018/2019 zrealizowała takie zadania jak:

• indywidualna terapia pedagogiczna i  psychologiczna grupowa i indywidualna terapia logopedyczna;
• badania psychologiczno- pedagogiczne i logopedyczne na terenie poradni;
• pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III szkół podstawowych zrealizowane w szkołach: PSP Kobiele Wielkie, PSP Gorzędów,
   PSP Blok Dobryszyce, PSP nr 1, PSP Silniczka, PSP nr 5, PSP Strzałów, PSP Gomunice, PSP nr 2, PSP nr 3, PSP Kodrąb, PSP nr 7, PSP Brudzice;
• logopedyczne badania przesiewowe zrealizowano w: PSP Kobiele Wielkie, PSP Orzechów, PSP Gorzędów. PSP Pławno;
• badania przesiewowe słuchu dzieci w młodszym wieku szkolnym zrealizowano w: PP nr 10, PSP Kobiele Wielkie, PSP nr 2, PSP nr 6, PSP nr 10, 
   PSP Gorzędów, PSP nr 4, PSP nr 1, PP Masłowice, PSP Kodrąb, PSP Orzechów, PSP Pławno, PSP Krzętów, PP Masłowice, PSP Stobiecko
   Szlachckie;
• zajęcia z logorytmiki, arteterapii zrealizowano w: PSP Radziechowice, PSP nr 6, PSP Kobiele Wielkie, PSP Kamieńsk, PSP Blok Dobryszyce,
  PP Pławno, PSP Orzechów, PP nr 5, PP nr 1 oraz w ramach zajęć feryjnych w MDK w Radomsku;
• zajęcia rozwijające myślenie matematyczne u dzieci 5-6 letnich zrealizowane były: PP nr 9, PP nr 5, PP nr 10, PP nr 1, Niepubliczne Przedszkole
  „Nibylandia”, PSP Radziechowice, PP Pławno, PSP Blok Dobryszyce;
• zajęcia integracyjne w klasach do , których uczęszczają uczniowie z trudnościami z funkcjonowaniu społecznym zrealizowane w PSP nr 1,
  PSP nr 4;
• „Czytanie na kolanie. Bajki logopedyczne dla dzieci 5-6 letnich”. Zajęcia prowadzone były w okresie feryjnym w MBP Radomsko, MOPS Radomsko, MDK Radomsko.
• spotkania informacyjno- szkoleniowe dla rodziców na tematy:
1. „Jak wspierać w nauce dziecko posiadające opinię”,
2. „Jak przygotować dziecko do roli ucznia”,
3. „Jak przygotować dziecko do przedszkola”,
4. „Interpretacja wyników po badaniach  przesiewowych dzieci klas III”;
5. „Moje dziecko ma wadę wymowy. Jak mogę mu pomóc?”;
6. „Rozwiązywanie problemów wychowawczych dla rodziców 3, 4, 5 letnich”;
7. „Wspieranie rozwoju dzieci w środowisku domowym”.
• Sieć współpracy dla terapeutów pedagogicznych – odbyły się 4 spotkania szkoleniowe;
• Sieć współpracy logopedów – spotkania odbywały się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego;
• Szkolenia Rad Pedagogicznych:
1. „Praca z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi – PSP nr 4, PSP Żytno;
2. Dotyczącej organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla konkretnych uczniów: PSP nr 6, PSP nr 2, PSP nr 5, PSP nr 8, PP nr 9;
3. W sprawie organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce i problemami emocjonalnymi.

Przeprowadzone spotkania informacyjno- szkoleniowe, prelekcje oraz indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli poszerzyły wiedzę odbiorców i wskazały kierunki postępowania zmierzająca do udzielania pomocy specjalistycznej dzieciom.
Grupowe zajęcia edukacyjne  prowadzone w terenie mają oddziaływania profilaktyczne, wspierające rozwój funkcji percepcyjno- motorycznych dzieci.

Dziękujemy uczestnikom Sieci Współpracy logopedów, terapeutów pedagogicznych za przybycie i zainteresowanie współpracą.
Jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie w przyszłym roku szkolnym 2019/2020.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za współpracę i miłe przyjęcie w swoich placówkach.laughing

ppp, 2019-08-27 10:51:21    

PRACOWNIA DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO I WSPIERANIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

PRACOWNIA  DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO I WSPIERANIA   TWÓRCZEGO MYŚLENIA
w roku szkolnym 2018 / 2019  zrealizowała następujące zadania

1. Opracowano ofertę i planu pracy pracowni na rok szkolny 2018/2019.
2. Opracowano plan pracy poradni na rok szkolny 2018/19.
3. Prowadzono diagnozy psychologiczno – pedagogiczne.
4. Prowadzono zajęcia w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego i planowania kariery.
5. Przeprowadzono zajęcia w szkołach  podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na terenie działania poradni.
    Zajęcia realizowane były wg kolejności wpływu wniosków ze szkół: PG Kamieńsk, PG nr 6, PSP Jedlno, PG Gomunice, PG Strzelce Małe, PG 
    Dziepółć, PG Dobryszyce, PG Przedbórz, PG Wielgomłyny, PG Kobiele Wielkie, PG Lgota Wielka, PSP Brudzice, PSP Wola Blakowa, Borzykowa,
    Orzechów, Kobiele Wielkie, PSP nr 10, PSP nr 9, PSP Kielin, PSP Kamieńsk, PSP Szczepocice, PSP Płoszów, PSP Radziechowice, 
    PSP Chrzanowie 
    Ponadgimnazjalne: tematy zrealizowane – przepis na sukces zawodowy,podejmowanie decyzji, trendy na rynku pracy, profil zainteresowań   
    zawodowych; I i II LO Radomsko, LO Przedbórz, CKU Dobryszyce,  ZSE, ZSEE ZSP nr 1 w Radomsku.
6. Przeprowadzono indywidualne konsultacje edukacyjno-zawodowe z zainteresowanymi uczniami. Zgłoszenia odbywały się przez rodziców
    lub uczniów  indywidualnie. Priorytetem był krótki czas oczekiwania na konsultację.
7. Prowadzono indywidualne konsultacje z pedagogami szkolnymi, dyrektorami, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami. 
    Dotyczyły one: metod pracy, interpretacji zaleceń  opini p-p, indywidualnego nauczania, dostosowania warunków egzaminowania, zaleceń
    dla dzieci z problemami zdrowotnymi, kształcenia specjalnego, odroczenia i przyspieszenia obowiązku szkolnego, zindywidualizowanej ścieżki
    kształcenia, podjęcia nauki w szkole dla dorosłych lub OHP itp.
8. Organizowano i prowadzono spotkania sieci współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz  sieci współpracy  doradców 
    zawodowych i osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach.
    Spotkania odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Celem spotkań była integracja środowiska pedagogów, psychologów
    oraz doradców zawodowych, dzielenie się swoimi doświadczeniami, potrzebami  i sukcesami, wychodzenie naprzeciw potrzebom specjalistów
    w zakresie realizacji szkoleń zgodnie z ich potrzebami.
9. Specjaliści brali udział w posiedzeniach  zespołów orzekających w sprawach indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego.
10. Prowadzono terapię pedagogiczną (w tym Metodą Warnkego) i psychologiczną przez specjalistów pracowni.
11.  Prowadzono również przesiewowe badania słuchu.
12. Przeprowadzono zajęcia w Miejskim Domu Kultury wspierające  twórcze myślenie. 
13. Ferie z doradcą zawodowym. Prowadzono indywidualne konsultacje dla zainteresowanych  uczniów kończących szkoły ponadgimnazjalne.
14. Przeprowadzono spotkania z nauczycielami i dyrektorami w szkołach dotyczące zindualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów.
15. Prowadzono zajęcia efektywnego ucznia się „Mózgi na start” dla uczniów i nauczycieli oraz rodziców. Szkolenie dla rodziców przeprowadzono
     w PSP Gorzędów i PSP nr 6. Dla nauczycieli – PSP Dziepół, nr 10 w Radomsku – Dla uczniów: PSP nr 9, Blok Dobryszyce, Radziechowice.
16. Doskonalono warsztat pracy poprzez udział w różnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

  W zakresie spotkań sieci współpracy doradców zawodowych, pedagogów, psychologów
                                        w roku szkolnym 2018/19
 Odbyły się wg potrzeb uczestników 3 spotkania sieci współpracy doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem na terenie szkół.
Tematyka spotkań dotyczyła:
1.Zasad współpracy z poradnią w ramach prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego na terenie szkół. Potrzeby i oczekiwania w ramach  
  współpracy.
2.Przekazywanie informacji dotyczących rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych i   ponadgimnazjalnych 2018/19 rok.
3.Proponowanie różnych form pomocy, dobór odpowiednich kwestionariuszy, kart pracy, środków dydaktycznych, którymi mogą wspierać się  w swojej pracy doradcy zawodowi na lekcjach w kl VII ,VIII.
4.Podsumowanie spotkań sieci, w bieżącym roku, omówienie nowych informacji wynikających z prawa oświatowego.

 Odbyło się wg potrzeb uczestników 6 spotkań sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych.
Tematyka spotkań dotyczyła:
1.Spotkanie organizacyjne, sprawy różne dotyczące przepisów prawa oświatowego, omawianie ważności orzeczeń w bieżącym roku szkolnym.
2.E-szkolenie „Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy – jak pomóc w integracji rozwijania sprawności uczenia się w języku polskim.
3.Omawianie indywidualnych przypadków uczniów przejawiających problemy w nauce / orzeczenia, opinie/.
4.Analiza prawa oświatowego oraz udzielanie informacji na nurtujące pytania i bieżące problemy pedagogów.
5.Praca z uczniem autystycznym – szkolenie.
6.Tworzenie IPET – szkolenie.
7.Podsumowanie sieci współpracy, omówienie nowych informacji wynikających z prawa oświatowego.

Liderzy sieci Barbara Witalewska i Jolanta Załęcka dziękują za współpracę smile

ppp, 2019-08-27 10:51:21    

2 lata leczenia lasem z Fundacją Przyjazna Planeta

2 lata leczenia lasem z Fundacją Przyjazna Planeta

 Dobroczynny wpływ kontaktu z naturą na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka znany jest od starożytności. Już ponad 2500 lat temu w Persji tworzono ogrody, mające w zatłoczonych miastach stanowić oazy zieleni, działające na mieszkańców w sposób wyciszający oraz przyczyniający się do poprawy ich stanu zdrowia. Aktualnie, terapia opierająca się na czerpaniu korzyści z obcowania ze światem przyrody, w tym szczególnie przebywania na terenach leśnych, jest znana i popularyzowana głównie w krajach azjatyckich - Japonii, Korei, Chinach, gdzie nazywa się ją "kąpielami leśnymi " (forest bathing), "terapią lasem" (forest therapy),  "naturoterapią" (nature therapy) lub Shinrin- Yoku. Amerykańscy badacze, którzy dokonali analizy 127 publikacji naukowych traktujących o efektach terapii lasem, wskazują na jej pozytywne rezultaty zarówno
w sferze fizjologicznej, jak i psychologicznej, wymieniając wśród nich m.in. wzrost odporności organizmu, zmniejszenie intensywności objawów chorobowych ze strony układu krążenia i układu oddechowego, redukcję stanów lękowych i depresyjnych, a także zaburzeń koncentracji uwagi
i nadpobudliwości psychoruchowej. Udowodniono, że osoby żyjące w pobliżu skupisk zieleni są bardziej aktywne, charakteryzują się lepszym zdrowiem oraz poczuciem sensu życia. Naukowcy rekomendowali dalsze badania w tym kierunku, a także zachęcali osoby związane ze służbą zdrowia do przenoszenia osiągnięć japońskich na grunt kultury zachodniej oraz do wykorzystywania terapii lasem w celu obniżenia poziomu stresu i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

 W Polsce forma terapii polegająca na leczeniu poprzez kontakt z naturą, w tym zwłaszcza z lasem oraz jego kluczowym elementem - drzewami nosi nazwę sylwoterapii lub dendroterapii. Została ona dotychczas słabo poznana i rozpowszechniona, nie wykorzystywano jej również nigdy
w sposób zaplanowany w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 Nowatorski program "Leczymy lasem", opracowany przez Fundację Przyjazna Planeta, wypełnia lukę w tym zakresie, proponując w miejsce dominujących w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi metod stacjonarnych, prowadzonych zazwyczaj w gabinetach, innowacyjne rozwiązanie polegające na grupowych oddziaływaniach terapeutycznych w naturalnym środowisku. Jest on realizowany od czerwca 2017 roku we współpracy
z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną  i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Radomsku oraz Lasami Państwowymi. Głównym jego założeniem jest wykorzystanie dendroterapii w procesie usprawniania funkcji poznawczych i emocjonalno - społecznych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym głównie zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną.

Do podstawowych celów programu, założonych przez jego pomysłodawców, należą:
• rozwijanie ogólnej sprawności organizmu w zakresie kondycji i wytrzymałości fizycznej w naturalnym środowisku
• usprawnianie deficytów rozwojowych poprzez wykorzystanie elementów środowiska naturalnego
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
• korygowanie zachowań stereotypowych i agresywnych
• rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych uczestników

Uczestnikami programu są:
• dzieci i młodzież w wieku 7-24 lat, posiadający aktualne orzeczenia  o niepełnosprawności
• ich rodzice i opiekunowie biorący wraz z dziećmi udział w wyjazdach terapeutycznych
• wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku, pełniący rolę opiekunów i terapeutów
• specjalistki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (2 psychologów, 2 neurologopedów), pełniące rolę diagnostów i terapeutów.

Wyjazdy terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i przebiegają na ogół w sposób następujący:
• podróż autokarem do miejsca przeznaczenia - nadleśnictw oddalonych od Radomska o 25-90 km (Bełchatów,  Złoty Potok, Przedbórz, Spała)
• zajęcia terapeutyczne w plenerze, prowadzone przez specjalistki Poradni, o czasie trwania ok. 45 min
• spacer na dystansie ok. 1 km, podzielony na kilka odcinków
• wspólny posiłek
• zajęcia terapeutyczne prowadzone przez wychowawców SOS-W, ewentualnie kolejny spacer
• powrót autokarem do domu

Specjalistki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej od początku aktywnie biorą udział w działaniach podejmowanych przez Fundację. Są współodpowiedzialne za kształt i przebieg programu na kolejnych etapach jego realizacji (opracowywaniu, wdrażaniu, ewaluacji i modyfikacji
w zależności od stwierdzonych potrzeb):
• dokonały wstępnej diagnozy funkcjonowania poznawczego, komunikacyjnego i emocjonalno - społecznego uczestników
• systematycznie biorą udział w wyjazdach terapeutycznych do lasów zlokalizowanych w wymienionych nadleśnictwach
• podczas każdego z pobytów prowadzą dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników zajęcia ogólnorozwojowe, obejmujące ćwiczenia integracyjne, ruchowe, oddechowe, słuchowe, doskonalące uwagę, spostrzegawczość, a także umiejętność komunikacji i współpracy
• uczestniczą we wspólnych spacerach po lesie, pomagając dzieciom i młodzieży odkrywać i zrozumieć zjawiska przyrody
• każdorazowo dokonują obserwacji zmian w sferze emocjonalno - społecznej beneficjentów projektu, używając skonstruowanych do tego celu arkuszy oraz sporządzając sprawozdania zawierające istotne informacje dotyczące przebiegu wyjazdów.

W każdym roku szkolnym program jest realizowany w 2 edycjach: jesiennej (wrzesień - listopad) i wiosennej (marzec - maj). Na koniec każdej 
z nich pracownicy Poradni dokonują szczegółowej ewaluacji jego efektów, uwzględniając obserwacje własne, dane z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i opiekunów oraz informacji uzyskanych od pracowników Fundacji i nauczycieli SOS-W. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny skuteczności programu już w pierwszym roku jego realizacji zaobserwowano u większości jego beneficjentów następujące pozytywne zmiany w funkcjonowaniu:
• zmniejszenie ilości zachowań autoagresywnych i stereotypowych
• integrację z  pozostałymi uczestnikami, umiejętność dostrzegania potrzeb innych osób
• wzrost liczby zachowań opiekuńczych i pomocowych wobec pozostałych uczestników
• konstruktywne sposoby wyrażania emocji i swoich potrzeb
• akceptację zmian pojawiających się w życiu codziennym oraz łatwiejsze przystosowywanie się do nowych sytuacji
• zmniejszenie napięcia emocjonalnego podczas wyjazdów
• większą otwartość na nowe doświadczenia oraz bodźce płynące ze środowiska
• wzrost samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych i higienicznych
• zwiększenie zakresu słownictwa biernego, czynnego oraz repertuaru gestów służących komunikacji z innymi
• poprawę kondycji fizycznej, zwiększenie odporności organizmu
• wzrost aktywności w życiu codziennym związany z wykonywaniem obowiązków domowych
• poprawę w zakresie koncentracji uwagi, spostrzegawczości
• zwiększenie zdolności dostosowywania się do zasad i reguł panujących w grupie oraz umiejętności wykonywania poleceń
• pozytywne reakcje na konsekwencję i stawianie granic ze strony specjalistów
• poprawę zdolności wyrażania własnej opinii
• akceptację własnej osoby

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i opiekunów uczestników programu na koniec roku szkolnego 2017/2018 świadczą o tym,
że większość z nich oceniła wysoko lub bardzo wysoko następujące aspekty prowadzonych zajęć:
• dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości uczestników
• atrakcyjność i różnorodność zajęć
• przygotowanie osób prowadzących
• kontakt osób prowadzących z uczestnikami
• zainteresowanie uczestników
• zaangażowanie i aktywność uczestników
• atmosferę podczas zajęć
• wpływ zajęć na funkcjonowanie uczestników

Rodzice zwrócili również uwagę, że pozytywne efekty programu dotyczą nie tylko dzieci, ale również ich samych, przyczyniając się m.in. do:
• zwiększenia otwartości na inne osoby
• zawierania nowych znajomości
• integracji grupy opiekunów
• wymiany doświadczeń z innymi rodzicami, borykającymi się z podobnymi problemami
• wzajemnej pomocy i wsparcia
• możliwości wyciszenia się i odreagowania codziennych sytuacji

 Program i jego realizacja zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów zewnętrznych - Panią Małgorzatę Spendel i Pana Radosława Piotrowicza, pracowników naukowych zajmujących się specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą z różnymi typami niepełnosprawności. Podkreślali oni przemyślany, spójny, celowy i zorganizowany charakter podjętych działań,
a także jasny i konkretny sposób  sformułowania celów terapeutycznych i sposobów ich osiągania. Zwrócili ponadto uwagę, że realizowane treści
i zadania są zgodne z założeniami edukacji społecznej, przyrodniczej, technicznej oraz wychowania fizycznego zawartymi w podstawie programowej. Za ważne aspekty programu uznali:
• aktywizację rodziców i opiekunów, dzięki której możliwa będzie kontynuacja przez nich oddziaływań terapeutycznych w środowisku rodzinnym
• uczenie się i rozwiązywanie problemów oparte na współpracy z innymi
• wewnętrzne zróżnicowanie grup uczestników
• zindywidualizowane podejście do każdego z uczniów, uwzględniające jego potrzeby
Zdaniem Pani Małgorzaty Spendel, terapia lasem to najlepsza i najskuteczniejsza terapia integracji sensorycznej dzieci. Przygotowanie do tego typu pracy powinno być integralną częścią studiów pedagogicznych oraz szkoleń dla czynnych zawodowo nauczycieli. Zarówno ona, jak i dr Radosław Piotrowicz, rekomendowali kontynuację programu w kolejnych latach w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach terapeutycznych. 

 Innowacyjny charakter przedsięwzięcia i jego efekty cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem ze strony instytucji świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu całej Polski. Fundacja Przyjazna Planeta i zaangażowane w program specjalistki Poradni współpracowały m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia "Klamra" z okolic Poznania oraz nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie, planującymi wprowadzenie terapii lasem do repertuaru stosowanych przez siebie metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzielili się również zdobytym doświadczeniem z pracownikami naukowymi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, badającymi wpływ terapii
w naturalnym środowisku na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Przedstawicielki uczelni uczestniczyły w prowadzonych przez zespół zajęciach, chętnie korzystały z udostępnionych materiałów, wydały pozytywną opinię na temat realizacji programu oraz były zainteresowane jego promowaniem w środowisku naukowym.

 Pozytywne opinie ekspertów oraz nawiązywanie współpracy z Fundacją przez inne ośrodki terapeutyczne wyrażające gotowość włączenia programu do kompleksowych oddziaływań na rzecz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych potwierdzają fakt, że ma on charakter nie tylko nowatorski, ale również inspirujący, przyczyniając się do upowszechniania walorów terapii lasem w naszym kraju oraz obejmowania nim coraz szerszych grup beneficjentów. Dzięki dotychczasowym osiągnięciom w tym zakresie coraz bliższa realizacji wydaje się propozycja Fundacji, którą zamierza ona przedstawić kilku ministerstwom (w tym: edukacji, środowiska, zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej) - aby każda szkoła specjalna w Polsce miała w swoim programie cykliczne zajęcia dla dzieci w naturalnym środowisku.


Opracowała: Anna Szwedzik - psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomsku

ppp, 2019-05-30 10:56:00    

INFORMACJA

W dniu 10.05.2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku

odbędzie się spotkanie, w ramach organizowanej Sieci Współpracy dla terapeutów pedagogicznych i pedagogów zajmujących się w szkołach terapią pedagogiczną.

Temat spotkania: "Znaczenie wybranych aspektów widzenia w nauce czytania i pisania”

Spotkanie poprowadzi p. Marta Żak - tyflopedagog  Poradni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania, także nauczycieli przedmiotowych, wychowawców, pedagogów i logopedów szkolnychlaughing.

Iwona Rawska

Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

 

 

ppp, 2019-05-07 17:58:04    

U W A G A !!!

W dniu 02.05.2019 r (czwartek) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nieczynna. 

ppp, 2019-04-24 08:58:42    

Uwaga !

Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Logopedów zaplanowane na dzień 05.04.2019 r zostaje przeniesione na dzień 26.04.2019 r. Tematem spotkania będą zagadnienia z zakresu neuroterapii, w tym EEG Biofeedback. Serdecznie zapraszamy :)

ppp, 2019-03-12 15:32:27    

UWAGA !

Uwaga!

 Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych zaplanowane na dzień 05.04.2019 r. 
 zostaje przeniesione na dzień 10.05.2019 r.

 Temat spotkania:

"Znaczenie wybranych aspektów widzenia w nauce czytania i pisania”

Spotkanie poprowadzi p. Marta Żak tyflopedagog  Poradni.

 Serdecznie zapraszamy :)

 

W dniu 10.05.2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku

odbędzie się spotkanie, w ramach organizowanej Sieci Współpracy dla terapeutów pedagogicznych i pedagogów |
zajmujących się w szkołach terapią pedagogiczną.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania, także nauczycieli przedmiotowych, logopedów, pedagogów szkolnych.

 Iwona Rawska

Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

ppp, 2019-03-14 15:23:44    

Informacja

W dniu 08.02.2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 na terenie

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku

odbędzie się spotkanie w ramach

Sieci Współpracy dla terapeutów pedagogicznych i pedagogów zajmujących się w szkołach terapią pedagogiczną.

 Temat spotkania: "Emisja i higiena głosu ".

Spotkanie poprowadzi p. Monika Knychalska-Zbierańska - neurologopeda  Poradni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania

w szczególności nauczycieli przedmiotowych, logopedów, pedagogów szkolnych,

czyli tych wszystkich, których praca wymaga świadomego używania głosu.

Iwona Rawska

Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

ppp, 2019-01-29 13:38:15    

Harmonogram zajęć feryjnych 2018/2019

ppp, 2019-02-11 08:28:06    

UWAGA

W dniu 18 lutego 2019 r (poniedziałek) w godz.9:00 - 11:00 FERIE wink

odbędą się zajęcia feryjne dla dzieci objętych terapią logopedyczną na terenie Poradni.

ZAPRASZAMY laughing 

ppp, 2019-01-28 08:37:47    

Informacja

Pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III w roku szkolnych 2018/19 będą realizowane do końca kwietnia 2019 r.

Zainteresowane szkoły prosimy o zgłoszenia. smile

ppp, 2019-01-08 12:52:36    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

W dniu 26.10.18r odbyły się pierwsze zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu w ZSE-E wzięli w nich udział uczniowie wszystkich klas maturalnych „Profil zainteresowań zawodowych.”

W PG Wielgomłynach odbyły się zajęcia w klasach III gimnazjalnych „ Planuję kierunek kształcenia i zawód” przedstawione zostały również informacje dt. rekrutacji na kolejny rok szkolny.

Zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego zostały objęte również PSP Lgota Wielka kl III gimnazjalne, VII, VIII, PG Kamieńsk kl III, PG i PSP Radziechowice III gimnazjalne, VII i VIII , PSP Brudzice, kl VII, VIII, PSP Wola Blakowa kl VII, VIII Dotyczyły one rozpoznawania predyspozycji zawodowych oraz planowania dalszej ścieżki edukacyjnej.

 Dnia 09.11.2018 ruszyły zajęcia „Mózgi na start” dotyczące efektywnego uczenia się w PSP Blok Dobryszyce klasy IV, V, VI, VII, VIII /dwa cykle spotkań/.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd pracy w Radomsku w dn. 29.11.2018 r. przedstawiono działalność poradni w zakresie doradztwa zawodowego.

W dniu 17.10.2018r odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne oraz przekazanie informacji dt. zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego Na kolejnym spotkaniu sieci uczestnicy mieli możliwość udziału e-szkoleniu „Uczeń cudzoziemski powracający z zagranicy”.

Na sieci współpracy doradców przekazane zostały aktualne informacje wynikające z organizowania doradztwa zawodowego na terenie szkół.

ppp, 2018-12-31 08:37:47    

II PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się V edycja pedagogicznych badań przesiewowych dla uczniów kl. III szkół podstawowych. Celem badań jest wskazanie uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół oraz konieczności przeprowadzenia pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Badania odbyły się w PSP Kobiele Wielkie, PSP Brudzice, PSP nr 5, PSP Gorzędów, PSP nr 2, PSP Blok Dobryszyce.  Indywidualne  konsultacje  dla rodziców odbywają się bezpośrednio po spotkaniach i służą uświadomieniu rodzicom konieczności systematycznej pracy z dzieckiem i objęcie go specjalistyczną pomocą.
Spotkania informacyjno-szkoleniowe: „Pedagogiczne badania przesiewowe, a ryzyko dysleksji”  dla rodziców dzieci uczestniczących w pedagogicznych badaniach przesiewowych mają na celu rozwijanie wiedzy i świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie problemów w procesie nauki na jakie napotyka uczeń z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz indywidualne konsultacje zostały przeprowadzone w PSP  Kobiele Wielkie, PSP nr 5, PSP nr 2.
Od 7 lat prowadzone są na terenie szkół i przedszkoli profilaktyczne zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne  dzieci 5-6-letnich według programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” .  W roku szkolnym 2018/2019 ruszyliśmy z kolejną serią cyklicznych zajęć prowadzonych na terenie przedszkoli i szkół. Chęć udziału w zajęciach zgłosiło 10 placówek.  Zajęcia te mają na celu rozwijanie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała, poznawanie pojęć związanych z upływem czasu,  kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, ustalanie wyników dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie przedmiotami oraz liczenie na palcach i zbiorach zastępczych, poznawanie i utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych. W tym roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostały zajęcia w PP nr 9  i w PP nr 5, obecnie odbywają się one w PP nr 10 i będą kontynuowane w innych placówkach według kolejności zgłoszeń. 
Od września do grudnia 2018 r. odbyły się 2 prelekcje dla rodziców na temat:  „Jak wspierać dziecko w adaptacji do przedszkola” - PP Pławno, „Wspierania rozwoju dziecka oraz praca z uczniem posiadającym opinie i orzeczenie Poradni - PSP Wola Blakowa.
W tym roku szkolnym kontynuowane są zajęcia z logorytmiki i arteterapii  dla dzieci 5- 6 - letnich. Zajęcia odbyły się w PSP Orzechów i PSP Kobiele Wielkie, będą one realizowane według kolejności zgłoszeń.
Przesiewowe badania  mowy są prowadzone na bieżąco. W czasie tych badań logopeda sprawdza budowę aparatu artykulacyjnego (język, wargi, podniebienie) jakość mowy i wymowy, czasem tez słuch fonemowy odpowiedzialny za rozróżnianie i identyfikowanie dźwięków mowy. Od września do grudnia 2018 r. badania przesiewowe mowy zostały przeprowadzone w PSP Kobiele Wielkie, PSP Orzechów, PSP Pławno.
Badania przesiewowe słuchu obejmują dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ich celem jest wczesne wykrywanie zaburzeń słyszenia spowodowane np. infekcjami górnych dróg oddechowych, przerostem trzeciego migdała czy alergią. W pierwszym semestrze bieżącego roku  szkolnego badanie przeprowadzono w: PSP Kodrąb, PSP Kobiele Wielkie, PSP Orzechów, PSP Pławno, PSP Stobiecko Szlacheckie, PSP nr 6, PSP nr 2, PP nr 10. Łącznie zbadano 296 dzieci.

ppp, 2018-12-31 08:37:47    

UWAGA!!!

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku informuje, że następuje zmiana organizacji pracy Poradni w dniach:

17 listopada 2018 r. / sobata / - godziny pracy - 7:30 - 15:30
24 grudnia 2018 r. /poniedziałek/- Poradnia nieczynna

ppp, 2018-11-16 07:50:22    

UWAGA !!!

Informujemy o zmienie terminu spotkania sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych
z 14 XI 2018 r. na 16 XI 2018 r. godz. 13:00.
Serdecznie zapraszamy laughinglaughinglaughing

ppp, 2018-11-13 08:04:24    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy ”
dla pedagogów i psychologów szkolnych  oraz doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem w roku szkolnym 2018/19: 

1.     17.10.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele
2.     14.11.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200 
3.     16.01.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele
4.     27.02.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200
5.     27.03.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200
6.     15.05.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele


Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Witalewska – pedagog – doradca zawodowy
                             mgr Jolanta Załęcka        - pedagog – doradca zawodowy
                             mgr Anna Łoszakiewicz  – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy

ppp, 2018-10-09 14:43:01    

Badania przesiewowe klas III

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się kolejna edycja pedagogicznych badań przesiewowych.       
Do Poradni wpłynęły zgłoszenia z 19 szkół z powiatu radomszczańskiego. Badania rozpoczęły się 18.10.2017r.
i były realizowane zgodnie z kolejnością napływających zgłoszeń.
W pedagogicznych badaniach przesiewowych uczestniczyło ogółem 437 uczniów klas III szkół podstawowych.
Wyniki uzyskane przez uczniów prezentuje poniższy wykres:

              

 Przeprowadzone zostały spotkania informacyjno- szkoleniowe dla rodziców dzieci uczestniczących w pedagogicznych badaniach przesiewowych.
Tematyka spotkania obejmowała prezentację celu przeprowadzonych badań przesiewowych, interpretację uzyskanych przez uczniów wyników badań
i opis trudności wynikających z występujących obniżeń.
Spotkania zrealizowano w 6 szkołach. Uczestniczyło w nich 87 rodziców, a 71 z nich skorzystało z indywidualnych konsultacji poświęconych szczegółowej analizie wyników badań
oraz wskazaniem kierunku dalszego postępowania ze względu na uzyskany wynik.

ppp, 2018-08-30 09:15:47    

Konferencja : " Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju społeczno-emocjonalnego ucznia"

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie zwalniamy tempa! laughing

Z euforią wspominamy 18 czerwca, kiedy w Miejskim Domu Kultury w Radomsku gościliśmy wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka na konferencji pt. „Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju społeczno – emocjonalnego ucznia”.
Psycholog Anna Łoszakiewicz, zwróciła uwagę na fakt, że podjęcie tematu w obszarze społeczno-emocjonalnym, obok sfery poznawczej, stanowi podstawowy obszar rozwojowy dzieci. Powszechne myślenie o szkole jako instytucji rozwijającej głównie wiedzę i umiejętności redukuje jej kluczową funkcję wychowawczą, która dotyczy procesu formowania osobowości młodych ludzi, w tym ich emocji, motywacji, wartości i postaw.
Trudny a zarazem ważny temat radzenia sobie z emocjami własnymi oraz ucznia w sytuacjach wychowawczych podjął prof. dr hab. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trener w obszarze komunikacji i trudnych zachowań. Tematyką wykładu było budowanie relacji z uczniem. Warto włożyć trochę wysiłku w dokładne poznanie dziecka, jego punkt widzenia, rozumienia sytuacji.  Nie mamy żadnych szans na zmianę postaw i zachowań u uczniów, jeżeli nie będziemy z nimi w dobrym kontakcie. Szczególnie przydatne okazują się umiejętności komunikacyjne, okazywanie uwagi, autentycznego zainteresowania, akceptacji i zrozumienia, ale połączone ze stanowczością i konsekwencją. Tylko gdy w relacjach panuje duch zachęty i współpracy, a ludzie wierzą w siebie i rozwijają swój potencjał, aktywowane zostają systemy motywacji, które odgrywają ogromną rolę w procesie uczenia się.

Niezwykle cenne było również wystąpienie dr Tomasza Knopika, psychologa zdolności z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kształtowanie u uczniów pozytywnego wzorca trzech komponentów: umiejętności współpracy z innymi, poczucia kompetencji i samooceny. Głównym zadaniem szkoły, w tym szczególnie szkoły podstawowej, jest stworzenie bazy dla rozwoju tych kompetencji, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już człowiekowi osiągnąć powodzenie życiowe.


To był niezwykle owocny i bogaty w doświadczenia dzień.
Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom i Uczestnikom Konferencji za przybycie i mamy nadzieję, że uzyskane informacje będą pomocne w dalszych działaniach wspierających rozwój uczniów.  

Dziękujemy  firmie wydawniczej WIR za  przyjęcie zaproszenia i możliwość wzbogacenia bazy dydaktycznej naszych placówek.
Podziękowania składamy na ręce naszych pracowników za zaangażowanie, pomoc w organizacji oraz przygotowanie słodkich pyszności.

A ponieważ konferencyjne spotkania stały się już w Poradni tradycją – do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym laughingsmilewink

ppp, 2018-07-03 00:15:47    

III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W okresie kwiecień–czerwiec pracownia ESOiWWRD kontynuowała zgodnie z zapotrzebowaniem realizację zajęć grupowych dla dzieci z przedszkoli i szkół. Przeprowadzono następujące zajęcia :

 • Uszy do góry – zajęcia dla dzieci 4-, 5-letnich. Program został zrealizowany w PSP w Kodrąb.
 • Posłuchaj, pomyśl, powiedz - zajęcia słuchowo-językowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym zrealizowano w ZSP Kamieńsk, PSP w Kodrąb).
 • Garść radości, szczypta złości – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci 5-, 6-letnich zrealizowane w PP nr 9.
 • Poznajemy świat wszystkimi zmysłami – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu polisensoryczną stymulację rozwoju dziecka. Odbyły się kolejne zajęcia w ZSP Kobiele Wielkie, PSP nr 6.
  • Cała Polska czyta dzieciom - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu stymulację rozwoju językowego, poznawczego oraz pobudzanie pasji czytelniczej. Zrealizowano następne zajęcia w ZSP Kobiele Wielkie, PS Przedbórz, PP nr 9, PSP nr 6.
  • Na terenie ZSP Kamieńsk zorganizowano kolejną edycję Dnia Otwartego Pracowni ESOiWWRD, w ramach której przeprowadzono zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój dzieci: Logorytmika, Poznajemy świat wszystkimi zmysłami, Uszy do góry, W krainie Bajkolandii).
  • Kontynuowano przesiewowe badania wzroku w: którymi w PSP 1, PSP 4, PSP Blok Dobryszyce, PSP Gorzędów, PSP Dobryszyce, PSP Przedbórz, PSP Szczepocice, PSP Borzykowa. Łącznie w ciągu roku szkolnego objęto nimi 332 dzieci.
 • Odbyły się również szkolenia i pogadanki skierowane do nauczycieli: Trudności edukacyjne w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej (szkolenie dla Sieci Współpracy Pedagogów) oraz Dziecko słabowidzące w szkole ogólnodostępnej (PSP nr 4) oraz szkolenie dla rodzin zastępczych w PCPR Rozwój ruchowy dziecka – niepełnosprawności, jak je pokonać.

 

W maju odbyło się spotkanie z pracownikiem PCPR dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania i wsparcia zorganizowane dla rodziców dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i projektu Za życiem.

 

Specjaliści pracowni kontynuowali współpracę z fundacją Przyjazna planeta i wspólnie z nią realizując projekt Leczymy lasem przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Założeniem projektu jest rozwijanie komunikacyjnych, emocjonalno-społecznych i poznawczych uczestników poprzez bliski kontakt z przyrodą. W kwietniu odbyły się kolejne wyjazdy terapeutyczne do Nadleśnictwa Przedbórz, w których uczestniczyli również zainteresowani rodzice.

ppp, 2018-06-20 09:51:24    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

REALIZACJA BIEŻĄCYCH  ZADAŃ  PRACOWNI  KWIECIEŃ– CZERWIEC 2018 r.
Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjnego-zawodowego zostały przeprowadzone w tym okresie na terenie szkół: PSP Gomunice, PG Radziechowice, ZSE, PSP Chrzanowie, I LO, PSP nr 6, PSP Kobiele Wielkie, PSP Dziepółć, PSP Przedbórz, PSP Orzechów, PSP Borzykowa, PSP Silniczka, PSP Strzelce Małe.
W PSP Płoszowie zrealizowane zostały cykliczne  zajęcia twórczego myślenia w kl I, II, III.
Zajęcia efektywnego uczenia się „ Mózgi na start” odbyły się w: PSP nr 9, PSP Jedlno.
W dniu 23.05.2018r odbyło się ostatnie spotkanie sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych. Tematem spotkania była „Zindywidualizowana ścieżka kształcenia’’ oraz podsumowanie współpracy.
Na sieci współpracy doradców zawodowych dokonano „Przeglądu dostępnych źródeł dotyczących doradztwa zawodowego w szkołach, podsumowano współpracę.

Odbywały się również spotkania indywidualne uczniów z doradcami zawodowymi w zakresie podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną.

ppp, 2018-06-15 10:03:18    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

Od ostatniego wpisu Pracowni Diagnozy i Neuroterapii upłynęło trochę czasuwink, ale nie był to na pewno czas słodkiego lenistwawink. Poza standardową pracą (choć w naszej zawodowej codzienności raczej nie dominują typowe, standardowe rozwiązania…) specjaliści Pracowni byli pochłonięci wdrażaniem nowego urządzenia do neuroterapii „dr Neuronowski”. W grudniu 2017 roku z radością i dumą informowaliśmy, że oto nowość Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN „dr Neuronowski” do nas dotarł!
Aktualnie, po około pół roku pracy w oparciu o to narzędzie chcemy podzielić się paroma refleksjami, które są dla nas ważne w toku wewnętrznej „pracownianej” ewaluacji, a być może przydadzą się także innym neuroterapeutom spoza Poradni.
Dr Neuronowski składa się z laptopa konwertowalnego (a zatem istnieje opcja odpięcia ekranu i pracy na tablecie) oraz z słuchawek. Pozwala ćwiczyć m.in.: funkcje uwagi i zarządcze, pamięci i uczenia się, szybkości reakcji, przetwarzania słuchowego. Urządzenie na podstawie dostarczonych mu informacji konfiguruje spersonalizowany program terapeutyczny, na który składają multimedialne gry.
Obecnie prowadzimy treningi z dziećmi i młodzieżą: z ryzyka specyficznych trudności w nauce, ze stwierdzonymi specyficznymi i uogólnionymi trudnościami          w uczeniu się, z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu i z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jakie są zalety „dr Neuronowskiego” z naszej perspektywy? Przede wszystkim urządzenie ma przyjemny, kolorowy, współczesny, a co się z tym wiąże atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, interfejs. Nasi podopieczni chętnie siadają do pracy z „dr Neuronowskim”, nie wymagają szczególnych zaproszeń i ekwilibrystyki motywującejwink Materiał do ćwiczeń jest zindywidualizowany, ułożony w sposób zróżnicowany, nie ma mowy o monotonii i znużeniu dziecka (ani terapeutysmile) Cenne jest to, że program terapeutyczny można przeplatać, wzmacniać, utrwalać i urozmaicać trybem zabawy. „Dr Neuronowski” na bieżąco daje szansę monitorowania postępów, a ich graficzny zapis można każdorazowo omawiać z dzieckiem lub rodzicem.
Jeżeli ktoś odniósł wrażenie, że bardzo nam się podoba „dr Neuronowski”, to się nie pomylił laughing Początki pracy pozwalają mieć nadzieję, że opisywane narzędzie będzie terapeutycznie skuteczne, a osiągane rezultaty trwałe i transferujące się na różne obszary funkcjonowania poznawczego. Mamy świadomość, że technologia nie zastąpi (jak na razie…) klasycznej pracy terapeutycznej, ale na pewno może ją ciekawie wspomóc!

ppp, 2018-04-06 15:26:35    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

 W dniu 04.12.2017r w ramach sieci współpracy pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych odbyło się szkolenie pt. „ Fonoholizm”.                         Dnia 17.01.18r w ramach sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych odbyło się szkolenie pt „Mózgi na start” – przeprowadziła go psycholog Michalina Gabryś.Na spotkaniu sieci współpracy doradców zawodowych zajmowano się zagadnieniem związanym z tworzeniem ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przeprowadzonych zajęć w kl VII z doradztwa zawodowego na terenach szkół. W dniu 14.03.2018r odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy pedagogów                    i psychologów szkolnych. Poruszanym tematem były „Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ewaluacja. Cykliczne zajęcia wspierające twórcze myślenie w kl I, II, III zostały zrealizowane w PSP Jedlno i PSP Kamieńsk. Specjaliści pracowni wzięli również udział w dniu otwartym poradni, gdzie realizowali zajęcia w PSP Kamieńsk. Uczestniczyli także w zorganizowanych przez poradnie mikołajkach dla dzieci z fundacji „Przyjazna Planeta- Leczymy Lasem”. Przeprowadzono również warsztat efektywnego uczenia się „Mózgi na start” w PSP nr 6 objęci byli uczniowie z  klas VII – dwa spotkania z klasą. Wychowawcy otrzymali informacje zwrotną dotyczącą preferowanego stylu uczenia się poszczególnych uczniów.okresie ferii zimowych specjaliści realizowali zajęcia w MDK rozwijające twórcze myślenie. Na terenie poradni odbywały się również      w tym czasie  konsultacje indywidualne uczniów z doradcą zawodowym. Na bieżąco prowadzone są zajęcia grupowe na terenie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

ppp, 2018-04-06 13:26:35    

III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Od II półrocza roku szkolnego Pracownia ESOiWWRD objęła zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju kolejne niepełnosprawne dzieci i ich rodziny – łącznie mamy 36 małych pacjentów. Są to dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z autyzmem, niedowidzące, niedosłyszące, z wadami genetycznymi,       z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każde z nich jest objęte opieką zespołu specjalistów odpowiednich do jego potrzeb. Mali pacjenci uczęszczają na zajęcia,  a ich rodzice korzystają ze wskazówek, wsparcia i instruktażu zespołu specjalistów do pracy z dzieckiem w domu i stymulacji jego rozwoju.

ppp, 2018-04-06 13:20:56    Więcej

II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Pedagogiczne badania przesiewowe - Anastazja Ciupińska, Katarzyna Matras

Blok Dobryszyce
PSP nr 10
PSP Silniczka
PSP Gorzędów
PSP nr 5
PSP Borzykowa
PSP Strzałów
PSP Szczepocice
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców dzieci uczestniczących w badaniach w PSP Gorzędów.

Barbara Braszczyńska,  Joanna Nitecka

Zajęcia z logorytmiki i arteterapii - PSP Kobiele Wielkie
Zajęcia z arteterapii - PP w Masłowicach
Zajęcia z logorytmiki w ramach dnia otwartego w PSP w Kamieńsku
Zajęcia z arteterapii PSP w Kamieńsku
Zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych na terenie PCPR
Zajęcia feryjne z logorytmiki i arteterapii na terenie Poradni
Zajęcia z logorytmiki w PSP w Radziechowicach
Zajęcia z logorytmiki i arteterapii w PSP w Gorzędowie

Badania przesiewowe mowy: Anna Gawlak
PSP w Gorzędowie
PSP w Bloku Dobryszyckim
PSP w Dobryszycach

Badania przesiewowe słuchu: Ewa Tomczuk
PSP Gorzędów, PSP n r 4 , PSP Blok Dobryszyce,
PSP nr 1, PSP Dobryszyce

W ramach sieci współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych odbyły się 3 spotkania:
• w dniu 20.10.23017 r.  spotkanie organizacyjne,
• w dniu 15.12.2018 r. spotkanie prowadzone przez surdopedagoga Poradni mgr Annę Garbiec na tamat: „ Praca z dzieckiem z zaburzeniami słuchu”
• w dniu 23.02.2018 r. spotkanie prowadzone przez neurologopedę Poradni mgr Monikę Knychalską – Zbierańską na temat:  „Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum dysfunkcji układu nerwowego”
Osoby odpowiedzialne:  Iwona Rawska, Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

Katrzyna Matras, Anna Szwedzik
Zajęcia feryjne rozwijające koncentrację uwagi, spostrzegawczość  i logiczne myślenie - cykl 3 spotkań realizowanych na terenie Poradni.

ppp, 2018-04-06 13:07:52    Więcej

Informacja

Harmonogram spotkań w ramach Sieci Współpracy Logopedów w roku szkolnym 2017/18na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku: 

 1.     06.10. 2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 2.     10.11.2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 3.     01.12.2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400  
 4.     05.01.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 5.     02.03.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 6.     06.04.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 7.     11.05.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400

Harmonogram spotkań Sieci współpracy


 Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpacy ” dla doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem    w roku szkolnym 2017/18:  

 1.     27.09 2017 r. (środa) godz. 1200 - 1300   
 2.     25.10.2017 r. (środa ) godz. 1200 - 1300
 3.     17.01.2018 r. (środa) godz. 1200 - 1300      
 4.     23.05.2018 r. (środa) godz. 1200 - 1300              

   Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Witalewska - pedagog – doradca zawodowy

                                    mgr Jolanta Załęcka   -     pedagog – doradca zawodowy

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.                                                                       

Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Procedura zgłoszeń na pedagogiczne badania przesiewowe

Pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III szkół podstawowych Rok szkolny 2017/2018 Cele ogólne:

 • wspieranie edukacyjnej funkcji szkoły
 • wskazanie uczniów przejawiających trudności w nauce pracowanie pisemnej informacji dla nauczycieli dotyczącej wyników badań
 • zaplanowanie pogłębionej diagnozy i sformułowanie zaleceń mających na celu wsparcie ucznia w pokonywaniu trudności
 • możliwość przeprowadzenia spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców.

Szczegółowe informacje do pobrania: procedura

admin, 2017-10-27 10:21:55    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy ” dla pedagogów i psychologów szkolnych w roku szkolnym 2017/18:  

 1.     27.09 2017r. (środa) godz. 1000 - 1200 
 2.     25.10.2017r. (środa ) godz. 1000 - 1200        
 3.     29.11.2017r. (środa) godz. 1000 - 1200  
 4.     17.01.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200    
 5.     14.03.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200
 6.     23.05.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200      

          
 Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące:   mgr Jolanta Załęcka     – pedagog – doradca zawodowy

                                   mgr Barbara Witalewska - pedagog – doradca zawodowy

                                   mgr Anna Łoszakiewicz     – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17